Znanje učencev v glasbeni šoli se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih.
Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in projektno delo.
Pri pouku in nastopih se ocenjuje znanje učencev iz inštrumenta, petja, komorne igre in orkestra.
Pri izpitih se ocenjuje znanje učencev iz inštrumenta, petja in solfeggia. Znanje učenca iz posameznega predmeta praviloma ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje. Pri letnih in popravnih izpitih pa učenčevo znanje oceni izpitna komisija. Ta oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, pri oblikovanju letne ocene pa upošteva tudi vse ocene, ki jih je učenec prejel med šolskim letom.

Učenčevo znanje se ocenjuje sproti in skozi vse ocenjevalno obdobje. Pri pouku inštrumenta in petja se znanje oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku komorne igre in orkestra pa vsaj enkrat – v obeh primerih mora biti vsaj ena ocena v šolskem letu pridobljena na nastopu. Znanje učencev prvega razreda se pri vseh predmetih razen pri solfeggiu v prvem ocenjevalnem obdobju oceni vsaj enkrat.

Znanje pri inštrumentu, petju, nauku o glasbi, solfeggiu, komorni igri in orkestru se ocenjuje številčno. Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o učnem uspehu učenca, ob koncu pouka v šolskem letu pa izda spričevala z letnimi ocenami za posamezne predmete. Če je učenčevo znanje iz kateregakoli predmeta ob koncu pouka ocenjeno z oceno nezadostno, učenec ne prejme spričevala, dosežene ocene pa se vpišejo v obrazec “Obvestilo o letnih ocenah”.

Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje. Med šolskim letom šola starše ustno obvešča o razvoju glasbenih oziroma plesnih sposobnosti učenca glede na cilje, ki so določeni z vzgojno-izobraževalnim programom. Ob koncu pouka pa šola učencem v predšolski glasbeni vzgoji ter glasbeni in plesni pripravnici izda spričevala o končanem programu.

Zelo nadarjeni učeneci, ki so nadpovprečno uspešni, lahko na predlog učitelja ali izpitne komisije hitreje napredujejo. O tem odloča učiteljski zbor v soglasju s starši.

Učenec, ki se uvrsti na državno tekmovanje ali doseže viden uspeh na drugem, po zahtevnosti enakovrednem tekmovanju, je lahko oproščen opravljanja letnega izpita.

Letne izpite lahko v skladu s Pravilnikom o opravljanju privatnih izpitov v glasbenih šolah za Gorenjsko opravljajo tudi učenci, ki niso vpisani v Glasbeno šolo Radovljica (potreben je vnaprejšnji dogovor z vodjo aktiva določenega predmeta).

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko učenec v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oz. na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ter učenec na višji stopnji glasbene šole izobraževanje podaljša za eno leto. V tem primeru je učenec ob koncu pouka neocenjen iz enega ali več predmetov in namesto spričevala prejme obvestilo o letnih ocenah. Spričevala tudi ne more dobiti učenec, ki ne obiskuje vseh predmetov, ki so po predmetniku obvezni.

Za eno leto se lahko izobraževanje na nižji stopnji glasbene šole podaljša tudi, če je učenec pri inštrumentu, petju ali plesu ob koncu šolskega leta ocenjen z oceno nezadostno.