Pravice in dolžnosti učencev

Pravice učencev:

• da se pri pouku upoštevajo njihova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne sposobnosti;
• da dobijo pri svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo;
• da sodelujejo pri ocenjevanju;
• da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, ki jih zadevajo.

Dolžnosti učencev:

• da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
• da upoštevajo pravila hišnega reda – na Bledu, v Bohinju in Lipnici hišni red osnovnih šol, ki nam zagotavljajo prostore za pouk;
• da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;
• da nastopajo na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom;
• da vnaprej obveščajo šolo in učitelja o drugih javnih zunajšolskih nastopih;
• da prispevajo k ugledu šole;
• da varujejo in ohranjajo premoženje šole, lastnino učencev in delavcev šole.

Učenec je lahko izključen iz glasbene šole, če neredno obiskuje pouk, iz učnih ali vzgojnih razlogov in če ne plačuje šolnine!
Učenec se lahko med letom izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba poravnati prispevek za tekoči mesec.