SPLOŠNO o izpitu za instrument in nauk o glasbi
(velja za kandidate, ki ne obiskujejo Glasbene šole Radovljica)

Učenec se mora prijaviti k izpitu najkasneje do 15. 6. 2020, s prošnjo za opravljanje izpita in izpolnjeno Prijavnico k izpitu (DZS – Obr. 1,93).

V prijavnici, ki jo lahko dvignete na šoli, mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi posvetuje z vodjo oddelka za posamezen inštrument na naši šoli.

Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom. Na izpit pride učenec z učiteljem in korepetitorjem.

Šola pisno obvesti učenca o natančnem času izpita (predvidoma 22. in 23. 6. 2020). Obvestilu priloži položnico za plačilo stroškov izpita, ki morajo biti poravnani pred opravljanjem izpita oz. najkasneje do 19. 6. 2020.

IZPIT IZ NAUKA O GLASBI
(velja za kandidate, ki ne obiskujejo Glasbene šole Radovljica in za učence, ki opravljajo popravni izpit)

Potek izpita: pisni del (45 minut), ustni del (10-15 minut)

Dovoljene potrebščine za pisni del izpita: svinčnik, radirka, šilček, klaviatura

Opomba: pri pisnem delu izpita starši in mentor niso prisotni, pri ustnem delu izpita je lahko prisoten samo mentor

Vsebino izpita si oglejte v spodaj pripetih datotekah.

Izpitna snov po razredih:

Nauk o glasbi, 1. razred

Nauk o glasbi, 2. razred

Nauk o glasbi, 3. razred

Nauk o glasbi, 4. razred

Nauk o glasbi, 5. razred

Nauk o glasbi, 6. razred

CENA PRIVATNEGA IZPITA

Cena privatnega izpita v skladu s sklepom seje Sveta Glasbene šole Radovljica z dne 6. 3. 2006 in Navodili ravnatelja Glasbene šole Radovljica o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo z dne 10. 4. 2012, znaša 64,00 EUR.
V primeru, da ima učenec opravljenih 6 razredov nauka o glasbi v državni glasbeni šoli izjemoma plača ceno za privatni izpit iz instrumenta 34,00 EUR, cena privatnega izpita iz nauka o glasbi znaša 30,00 EUR.