Sodelovanje s starši

Želimo, da starši kar najtesneje sodelujejo s šolo in obratno. Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok, zaželeni so redni pogovori med učitelji in starši, udeležba na govorilnih urah (vsak učitelj jih določi za svoj razred) in roditeljskih sestankih. Učitelji in učenci so še posebej veseli obiska staršev na internih in javnih nastopih v organizaciji glasbene šole.

Kliknite na rdeči gumb in si oglejte, kdaj imajo posamezni učitelji govorilne ure:

Seznam govorilnih ur

Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok.

Starši redno pregledujejo glasbene beležke, opravičijo izostanke svojih otrok od pouka učitelju predmeta in pravočasno poravnajo svoje finančne obveznosti do šole. Starši imajo možnost vplivati na delo šole tudi preko svojih predstavnikov v svetu staršev in svetu šole.

Priporočamo staršem, naj učenci ne bodo preobremenjeni z raznimi aktivnostmi, saj je redno vsakodnevno vadenje izbranega instrumenta eden izmed pogojev za napredek v glasbeni šoli.

Učenec je lahko izključen iz glasbene šole, če neredno obiskuje pouk, iz učnih ali vzgojnih razlogov in če ne plačuje šolnine!
Učenec se lahko med letom izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba poravnati prispevek za tekoči mesec.